Keep Me Safe

Nagenoeg 90% van de mensen met een verstandelijke beperking krijgt te maken met seksueel misbruik op enig moment in hun leven. Daders zijn vaak familieleden of anderen die dichtbij ze staan. Mensen met een verstandelijke beperking zijn kwetsbaar en hun seksuele gezondheid en rechten worden vaak nog genegeerd of over het hoofd gezien. IPPF zag de urgentie van het aanpakken van dit probleem in Europa en wilde deze kwetsbare groep helpen. En daarnaast ook hun omgeving zoals ouders, instellingen en scholen, handvatten te bieden om deze Europese jongeren te ondersteunen.

Veiligheid is niet een kwestie van je kind overal tegen willen beschermen; veiligheid komt met het geven van ruimte en het stimuleren van zelfstandigheid.

Ouder (Cyprus)

Logo Keep Me Safe

IPPF nam het initiafief tot ‘Keep MeSafe’, een Europees project om Europese jongeren met een verstandelijke beperking weerbaar te maken tegen seksueel misbruik. Bovendien  hebben zij  - net als ieder ander – recht op het hebben van intieme relaties, zonder zichzelf daarbij in gevaar te brengen, en recht op voorlichting en zorg.

Opzet

Bij ‘Keep Me Safe’ waren 12 Europese lidorganisaties van IPPF betrokken, waaronder Rutgers. Om uitwisseling te stimuleren was er een onderverdeling gemaakt in 3 groepen:

  • De expertlanden: België, Duitsland, Ierland, Engeland en Nederland.
  • De lerende landen: Denemarken, Macedonië en Letland.
  • De startende landen: Bulgarije, Cyprus, Roemenië en Spanje.

Rol Rutgers

Wij waren als expert gekoppeld aan Cyprus, een land waar niet open over seksualiteit wordt gesproken.  Een collega heeft er een workshop gegeven aan professionals en vertegenwoordigers van het ministerie van Onderwijs om te laten zien wat Nederland biedt ter ondersteuning van deze doelgroep. En een verdiepende training voor zorg- en onderwijsprofessionals hoe zijn zelf een programma kunnen opzetten en implementeren. Daarnaast zijn ook best practices uit onze eigen programma’s opgenomen in de definitieve tools van het project. 

Handboeken & training

Er zijn drie tools ontwikkeld, gebaseerd op ervaringen en input van de expertlanden:

  • Een draaiboek voor het geven van trainingen aan verstandelijk beperkte jongeren om ze voor te lichten en weerbaar te maken.
  • Een handleiding voor een sensitiveringstraining van ouders en verzorgers.
  • Een Best-practicehandboek voor het opzetten en uitvoeren van een programma.

Vertalingen

Twee van de trainingshandboeken zijn vertaald in 5 talen en dat van de best practices zelfs in 9 talen. Alle middelen zijn beschikbaar gemaakt voor andere organisaties die van plan zijn een preventieprogramma voor deze groep jongeren op te zetten. 
Ook zijn er uitwisselingsbezoeken geweest tussen alle organisaties en de expertlanden begeleidden andere landen op afstand tijdens de hele projectperiode.

De visuele middelen van Keep me Safe met hun eenvoudige taal kunnen ook heel bruikbaar zijn voor andere kwetsbare groepen, zoals de nieuwe golven van vluchtelingen uit het Midden-Oosten.

 
Radosveta Stamenkova
Directeur Bulgaarse Family Planning Association

Slotconferentie

Op de slotconferentie in Madrid, eind 2014, werd bijvoorbeeld bekend dat het Cypriotische ministerie van Onderwijs van plan is beleid te ontwikkelen voor de seksuele weerbaarheid van jongeren met een verstandelijke beperking. Daarnaast zijn er voorstellen gedaan voor een politieke lobby voor de seksuele rechten van deze doelgroep en het kunnen waarborgen van hun seksuele veiligheid.

Financiering

Keep Me Safe werd medegefinancierd door het Daphne III programma van de Europese Commissie.

Logo Europese Commissie Daphne II programma

Het project is afgelopen.